Vedtægter for klubben

                                                VEDTÆGTER  FOR

 

                              VESTJYSK  VETERANKNALLERT  KLUB

 

 • 1. 

Klubbens navn.

Vestjysk Veteranknallert Klub, forkortet VVK.

Klubbens adresse er = formandens.

 

 • 2.

Klubbens formål er at fremme kendskab til og interesse for ældre og bevaringsværdige knallerter, der er mindst 35 år gamle.

Knallerter med motorhistoriske interesse kan optages uanset alder.

Formålet søges fremmet ved bl.a. afholdelse af møder, udflugter og løb.

Der søges opnået samarbejde med inden- og udenlandske klubber, der har samme formål.

Klubben vil endvidere arbejde for bevarelsen af gamle knallerter, samt animere medlemmerne til at holde egne køretøjer i mønsterværdig stand.

Gæster kan medtages til klubbens møder og arrangementer, når bestyrelsen ikke i forvejen har meddelt andet.

 

 • 3.

Begæring om optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Ved optagelse i klubben tilstilles den pågældende et eksemplar af vedtægterne.

Udmeldelse kan ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med klubbens formål, men vedkommende kan indanke sagen for pågældende generalforsamling.

 

 • 4.

Regnskabsåret går fra 1.10 til 30.9.

Medlemskontingent betales helårligt forud senest pr. udgangen af november (gerne tidligere)
Hvis der ikke er betalt umiddelbart efter en rykker (sendt/kontaktet efter seneste dato) anses medlemskabet som værende ophørt.

 

 • 5.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. For at en bestyrelsesbeslutning skal have gyldighed kræves, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.

 

 • 6.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober - november efter indvarsling i medlemsbladet / mail / brev til alle medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Formandens årsberetning.

 

 1. Fremlæggelse af årsregnskabet.

   

 1. Indkomne forslag.

    Forslag fra medlemmerne om tilføjelser til dagsordenen skal optages, dog under forudsætning af

    at have været formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant til bestyrelsen de lige år.

 

    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige år.

 

Bestyrelsen konstituerer senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 

    Valg af 2 revisorer + 1 revisor suppleant hvert år

 

 1. Fastsættelse af det kommende års kontingent

   

 1. Eventuelt.

    Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, såfremt ikke skriftlig afstemning  

    begæres af mindst 3 medlemmer.

 

 • 7.

Til opløsning kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for. Hvis opløsningen således vedtages, kræves yderligere, at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder derefter.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal klubbens aktiver fordeles efter generalforsamlingens skøn.

 

 • 8.

Ved indmeldelse i klubben i løbet af regnskabsåret justeres kontingentet forholdsmæssigt ud fra indmeldingsdato.

 

 • 9.

Ved generalforsamlingen kan der aldrig stemmes ved fuldmagt.

 

 • 10.

Ved arrangement på offentlig vej påhviler det køreren, at forsikring og styrthjelm er i lovpligtig stand.

Løbsarrangøren afgør selv ved tilmeldingsfristens udløb, om løbet skal aflyses på grund af manglende deltagere. 

 

 • 11.VVK bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri (klubkontingent) i siddende periode.

Kørsel  i forbindelse med bestyrelsesarbejde samt revision honoreres efter statens laveste takst.

Samkørsel hvis muligt.

 

 • 12.

Der udbetales kørepenge efter statens laveste takst, samt dækning af fortæring på det årlige møde mellem veteranknallertklubbernes bestyrelser (bladmødet Knallert Journalen)

 

Til dækning af udgifter til servicevognen ved vore løb, betales der til ejeren statens laveste takst, dog mindst 100,00 kr.

 

Således er vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen d. 25. oktober 2023.                                                

 

Hans Brogaard

    Formand