Vedtægter for klubben

  VEDTÆGTER 

FOR

VESTJYSK VETERANKNALLERT

KLUB

§ 1.

Klubbens navn.

Vestjysk Veteranknallert Klub, forkortet VVK.

Klubbens adresse er = formandens.

§ 2.

Klubbens formål er at fremme kendskab til og interesse for  ældre og bevaringsværdige knallerter, der er mindst 35 år gamle.

Knallerter med motorhistoriske interesse kan optages uanset alder.

Formålet søges fremmet ved bl.a. afholdelse af møder, udflugter og løb.

Der søges opnået samarbejde med inden- og udenlandske klubber, der har samme formål.

Klubben vil endvidere arbejde for bevarelsen af gamle knallerter, samt animere medlemmerne til at holde egne køretøjer i mønsterværdig stand.

Gæster kan medtages til klubbens møder og arrangementer, når bestyrelsen ikke i forvejen har meddelt andet.

§ 3.

Begæring om optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Ved optagelse i klubben tilstilles den pågældende et eksemplar af vedtægterne.

Udmeldelse kan ved henvendelse til kassereren.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med klubbens formål, men vedkommende kan indanke sagen for pågældende generalforsamling.

Ved kontingentrestance udover 1 måned fra påkrav fortabes medlemsskabet.

§ 4.

Regnskabsåret går fra 1.10 til 30.9.

Medlemskontingent betales helårligt forud senest pr. 30.11. (gerne tidligere)
Hvis der ikke er betalt umiddelbart efter en rykker (sendt efter seneste dato) anses medlemskabet som værende ophørt       
     

§ 5.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. For at en bestyrelsesbeslutning skal have gyldighed kræves, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.

§ 6.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober - november efter indvarsling  i medlemsbladet til alle medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens årsberetning.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet.

4. Indkomne forslag.

    Forslag fra medlemmerne om tilføjelser til dagsordenen  skal optages, dog under forudsætning af

    at have været formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

5. Valg af formand - 1. bedst. medlem + 1 suppleant til bestyrelsen de lige år.

    Valg af næstformand - kasserer - 1. bedst. medlem de ulige år.

    Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant hvert år.

6. Fastsættelse af det kommende års kontingent.

Udgået

.
      Klubmedlemskab ........................................................ 150,00 kr.
 
               

      Års kontingentet (2022/2023) sættes til
     

Klubmedlemskab med Knallert Journalen ……...  300,00  

7. Eventuelt.      

    Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, såfremt ikke skriftlig afstemning  

    begæres af mindst 3 medlemmer.

§ 7. 

Til opløsning kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for. Hvis opløsningen således vedtages, kræves yderligere, at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder derefter.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal klubbens aktiver fordeles efter generalforsamlingens skøn.

§ 8.

Ved indmeldelse i klubben i løbet af regnskabsåret justeres kontingentet forholdsmæssigt ud fra indmeldings dato (og evt. antal klubblade udgivet)     

§ 9.

Ved generalforsamlingen kan der aldrig stemmes ved fuldmagt.

§ 10.

Ved arrangement på offentlig vej påhviler det køreren, at forsikring og styrthjelm er i lovpligtig stand.

Løbsarrangøren afgør selv ved tilmeldingsfristens udløb, om løbet skal aflyses p.g.a. manglende deltagere.

§ 11.

VVK bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri (klubkontingent) i siddende periode     

§ 12.

Der udbetales kørepenge efter statens laveste takst, samt dækning af fortæring på det årlige møde mellem veteranknallertklubbernes bestyrelser.

Til dækning af udgifter til servicevognen ved vore løb, betales der til ejeren 3,00 kr. pr. km, dog mindst 100,00 kr.

o o o 0 o o o

Således er vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen d. 26. oktober 2022.

Hans Brogaard

    Formand